"Ett godt sted å være"

Barnehagens innhold er basert på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning står sammen i en helhet. Språk er et prioritert område som inngår i alle aktiviteter

Barns medvirkning

Barnehagelovens § 3 sier at ”barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”

For å styrke barns medvirkning, må vi være genuint interessert i å være med på å skape en barnehage hvor alle barn kan være med på å påvirke hverdagen sin. Av og til kan det være utfordrende å vite hva barna vil. Noen av barna kan ha norsk som et andrespråk som de ikke behersker helt, og de yngste barna kan ha et begrenset verbalt språk. Men retten til å uttrykke seg gjelder alle barn. Da er det viktig at vi som arbeider i barnehagen kommuniserer på barnets premisser.

I Vang aktivitetsbarnehage arbeider vi for å kunne oppdage hva barna er opptatt av. Når vi klarer det, har vi et bedre utgangspunkt for å kunne planlegge tema og aktiviteter vi tror barna vil vise interesse for.

Vi mener at medvirkningsarbeid ikke handler om én spesiell aktivitet, men heller noe som alltid er innvevd i noe annet, i den daglige praksisen. Barnehagens hverdagsrutiner er av stor betydning når det snakkes om medvirkning, og derfor må vi i barnehagen arbeide for et miljø der vi er bevisste på barns medvirkning og vårt syn på barn.

Danning

Danning er det som skjer i barnets samspill med verden rundt seg. Det er en prosess som skjer gjennom hele livet, og for at den skal kunne utvikle seg trenger man refleksjon. Gjennom danningen overføres verdier, normer, tanker og handlings- og uttrykksmåter.

Barna regnes som en aktiv deltaker i eget liv. Det er de voksnes plikt å veilede barna, men samtidig respektere deres egenverdi og selvstendighet. Det er viktig å kunne se ting i sammenheng for å kunne reflektere og veilede. Danningen skjer der det er trygghet og gjensidig respekt fra alle parter. Den skjer ut fra barnehagens verdigrunnlag, den voksnes erfaringer og i nært samarbeid med hjemmet.

Inkluderende fellesskap

Rammeplanen sier at ”barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfylt for det enkelte barn og gruppen”.

Vi prøver å skape en barnehage der både barn og foreldre blir tatt godt i mot. Gjennom året inviterer vi foreldre til å ta del i ulike tradisjoner og aktiviteter sammen med barna.

I en barnehagehverdag hvor mange voksne og barn skal fungere sammen, er kanskje den viktigste læringen å lære å vise omsorg og være ansvarlig overfor andre, uten at en ofrer sin egen integritet.

Barna i barnehagen er ikke en ensartet gruppe, og det er ingen som møter barnehagen med helt like forutsetninger. Dette må vi voksne i barnehagen være bevisste på, og for at vi skal kunne skape et barnehagetilbud av god kvalitet, må vi tilrettelegge tilbudet for alle individene som går i barnehagen.

Vi som arbeider i barnehagen har et ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.

Barnehages dagligliv skal preges av samvær som innebærer at vi som jobber der lytter, støtter og utfordrer barna. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.

Lek

I følge Rammeplanen er ”et av barndommens særpreg samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted”.

Et av de viktigste grunnlagene for barns utvikling og læring er barns samspill med andre mennesker. Hos oss legger vi stor vekt på dette og ønsker at alle barn skal utvikle sin sosiale kompetanse så langt som mulig. Lek sammen med andre barn gir en unik mulighet til å utvikle sin egen fantasi ved å lære av andre, og evnen til å sette seg inn i andres situasjoner er grunnlaget for empati og sosial kompetanse.

Vi mener at hvert enkelt barn har en unik kompetanse og et unikt perspektiv, som vi som voksne må prøve å oppdage. Barnas egen, personlige kompetanse og interesser ligger til grunn for deres lek, og dette ønsker vi å anerkjenne i den daglige leken. I lek utforsker barnet sin verden, både alene og sammen med andre, og vår oppgave er å gi barna frihet til å selv oppdage verden rundt seg. Ved lek skal de voksne alltid være tilgjengelige som støtte og veiledere for den sosiale delen av leken. Hvis et barn ofte ender opp utenfor den sosiale leken vil personalet følge opp og støtte det enkelte barnet slik at barnet kan finne veier inn i det sosiale samspillet.

Vi prioriterer tid til å leke ute sammen med andre avdelinger for å skape nye kontakter mellom de mindre og større barna. Alle barn er ute hver dag og i uteleken får barna mer boltreplass, som ofte skaper nye muligheter for fysisk lek, noe som er viktig for at fantasien og kreativiteten i leken stadig skal utvikles.

Hensikten er at alle barn skal få tid, mulighet og rom til å utvikle sin egen måte å leke på. Barna skal få mulighet å leke alene og sammen med andre, og alle barn skal få bli inkludert i den sosiale leken.

Personalet har ansvar for å passe på at barna har forutsetninger for sin egen lek, for eksempel å tilrettelegge for større lekeareal hvis leken krever det. Personalet har også en viktig rolle i å passe på at ingen barn havner utenfor den sosiale leken, og å hjelpe barn som sliter med å finne sin rolle i gruppen. Foreldresamarbeid er her veldig viktig, en åpen dialog med hjemmet vil hjelpe personalet å finne den beste måten å hjelpe hvert enkelt barn.

Læring

Barnehagelovens § 2 sier at barnehagen ”skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.”

For barn i barnehagen er opplevelsesaspektet en viktig ingrediens når det gjelder læringsforløp. Vi må derfor gi rom for at barna får oppleve og assosiere på sin egen måte i forhold til temaer vi arbeider med i barnehagen. Dette henger sterkt sammen med barns medvirkning.

Når det gjelder læring, snakker en om helhetlig læring, der det er hele barnet som lærer. Det forandrer barnet som person og får konsekvenser for barnets selvverd og utvikling av identitet. Læringen styrker barnets selvoppfatning, og selvoppfatningen innvirker på barnets motivasjon, interesser og læring.

I helhetlig læring foregår mye på det ubevisste plan, og ofte skjer den i en rekke andre situasjoner enn de mer eller mindre tilrettelagte aktivitetene. Leken er den viktigste arenaen for barns læring, og derfor må barna få mye tid til egen lek. De formelle aktivitetene vi planlegger og gjennomfører i barnehagen, kan bli brukt som inspirasjon og utgangspunkt for barna i leken deres.

Vi må være bevisste på barns læringsprosesser. Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan vi sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barna kan være tilfredse med.

Omsorg

Rammeplanen sier at ”omsorg, oppdragelse, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker og deres motivasjon for læring senere i livet”.

Alle barn er avhengige av et godt omsorgsmiljø, der de føler seg trygge, sett og tatt godt vare på. God omsorg er grunnlaget for god utvikling og læring, og trygghet og en følelse av å være ønsket og satt pris på, er kanskje det viktigste personalet i barnehagen kan formidle til barnet.

Omsorgen tar ulike former for ulike barn i ulike aldre - et fang å sitte på, trøst når man faller og slår seg eller tydelig grensesetting er alle eksempler på god omsorg. Uansett formen omsorgen tar, er det et engasjement fra de voksne som viser at de bryr seg om det enkelte barn som skaper trygge og selvstendige barn med god selvtillit. Hos oss sier vi at det viktigste er at barnehagen er ”Et godt sted å være”.

En viktig del av omsorgen handler om å anerkjenne barns følelser, å lytte og vise interesse for det barna forteller oss, enten i ord eller gjennom kroppsspråk. I Vang aktivitetsbarnehage behandler vi barna med respekt og tiltro, og det skal alltid finnes voksne i nærheten som er responsive og tar seg tid til å dele barnas tanker og følelser, både i gruppe og individuelt.

Hensikten er at alle barn skal føle seg trygge og godt ivaretatt, og at vi i personalet finner veier å balansere humor og raushet med faste rammer og tydelig grensesetting. Hver enkelt pedagogisk leder har ansvar for å veilede assistenter i måter å finne denne balansen på, og alle i personalet har et personlig ansvar for å evaluere seg selv og sine kollegaer kontinuerlig. Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø er et viktig mål for å skape god stemning i personalgruppen, og derved åpne for konkrete, konstruktive samtaler som hever kvaliteten i vårt arbeid med barna.