Evaluering av rammeplanen – hva, hvordan og hvorfor?

I august 2017 fikk barnehagen en ny rammeplan som beskriver barnehagens innhold, ansvar og oppgaver. 2. juni gjennomførte Utdanningsdirektoratet et webinar med gjennomgang av hovedfunnene i evalueringen så langt.

I perioden 2018- 2023 skal det evalueres hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid. Evalueringen skal si noe om hvilke endringer som skjer i barnehagen og i hvilken grad disse endringene henger sammen med ny rammeplan. Den skal utforske implementeringen over tid og belyse hvordan rammeplanen som styringsdokument blir forstått. Når det snakkes om implementering, så ses det på hvordan hele organisasjonen omsetter nye ideer, teori og visjoner til praksis – og hvordan de opprettholder den nye praksisen over tid.

Tjenesteleder i Valle Hovin Idrettsbarnehage, Silje Alvheim, fikk besøk av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med webinaret, og hun fortalte om hvordan de jobber med rammeplanen i deres barnehagen. Se intervju og film fra barnehagen (den nederste videoen)

 

 

 

 

 

Silje sier blant annet: "Rammeplanen ligger til grunn i alt vi gjør". Heidi Hoffsbakken, pedagogisk leder, bidro også med sine synspunkt om ny rammeplan.

 

Silje deltok også i panelet med 3 Styrere/ Tjenesteledere fra 3 ulike barnehager i Norge, hvor de ble stilt spørsmål rundt hvordan rammeplanen er implementert i deres barnehager, se film her (den nest nederste filmen)

 

 

 

Hovedfunnene i evalueringen:

En bredt forankret rammeplan: Rammeplanen oppfattes som en videreføring og tydeliggjøring av barnehagens samfunnsmandat og oppgaver mer enn en endring, og den har bred legitimitet i sektoren. Videre anses rammeplanen som et godt styringsverktøy for aktører i og utenfor barnehagene. Iverksettingsprosessen erfares ulikt, men alle kjenner rammeplanen og har tatt den i bruk. Sentrale aktører på feltet ser implementeringen av rammeplanen i sammenheng med andre reformer og pågående endringer i barnehagesektoren.

Bred innsats og en sterk eierrolle: Sentrale aktører utenfor barnehagen har bidratt til iverksettingen av rammeplanen nasjonalt, regionalt og lokalt. Spesielt eiere spiller en viktig rolle i implementeringen av rammeplanen. Eiers og barnehagens størrelse påvirker implementeringsprosessen, men eiers styringskapasitet og lokale konkurranseforhold har også klar betydning. Barnehagenes implementering av rammeplanen skjer derfor i et samspill mellom interne og eksterne prioriteringer innen de gitte organisatoriske rammene.

Alle ansattgrupper involveres i implementeringen: På barnehagenivået er styrere og pedagogiske ledere sentrale iverksettere, og har sørget for at rammeplanen når ut til ansatte. Ambisjonen om klargjøring av ansvar og tydeliggjøring i retning kan synes å ha nådd ut til alle ansatte i barnehagene. Det varierer likevel hvordan og i hvilken grad ansatte bruker rammeplanen i sitt daglige arbeid. Mens noen barnehager bruker rammeplanen aktivt i planleggingsprosesser, bruker andre barnehager den mer som legitimering av

Styrking av samiske rettigheter, men varierende praksis: Sentrale aktører utenfor barnehagene arbeider i svært varierende grad med å inkludere de samiske rettighetene. Norske barnehager formidler samisk språk og kultur først og fremst ved å feire den samiske nasjonaldagen. De samiske barnehagene opplever at det er mer utfordrende å arbeide med samisk språk enn med samisk kultur og tradisjon.

Solid arbeid med overganger i hele barnehagesektoren: Evalueringen finner at sentrale aktører i og utenfor barnehagene prioriterer høyt å jobbe med overganger, både til, internt i barnehagen og fra barnehage til skole. Arbeidet med overganger i barnehagene knyttes ikke særskilt til innføring av rammeplanen i 2017. En rammeplan i spennet mellom forskrift og læreplan. Et av formålene med rammeplanen var å utvikle rammeplanen som en tydeligere forskrift enn tidligere rammeplaner. Rapporten viser at rammeplanen blir oppfattet som tydelig og klar og som et godt styringsredskap, samtidig som enkelte aktører påpeker at det fremdeles er vanskelig å føre tilsyn med grunnlag i rammeplanen. Ansatte opplever rammeplanen som et godt pedagogisk verktøy med stort handlingsrom til å fylle begreper og fagområder med innhold med utgangspunkt i faglig skjønn.